ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ കൂറ്റന്‍ മരം പിടിച്ചു നിന്നു;പിന്നെ ദൃശ്യം പറയും

asianetnews

asianetnews

217 779 عدد المشاهدات100

  ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ കൂറ്റന്‍ മരം പിടിച്ചു നിന്നു;പിന്നെ ദൃശ്യം പറയും
  Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel
  Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
  Subscribe to Asianet News AR-new Channel here ► goo.gl/Y4yRZG
  Website ► www.asianetnews.com
  Facebook ► facebook.com/AsianetNews
  Twitter ► twitter.com/asianetnewstv

  تم نشره في 4 أشهر قبل

  تعليقات