സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വിനോദ വിജ്ഞാന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്...
ഇതിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയെ കുറിച്ച് വല്ല പരാതികളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ അഭിനന്ദനങ്ങളോ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ +97470295302 എന്ന ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം...
ഈ ചാനലിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അത് കൊണ്ട് സാമൂഹികമായ വീഡിയോ ആയി കണക്കാക്കി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു...

  • 1 036
  • 49 420 700

تعليقات

  1. Muhasin Chalil

    fuck u man111 u just made this page to add ur shitty sanghi supporting videos u fucking dog ass .... u just making us to believe that ur something good yea .we have brain man .